ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Zamawiając usługę przez stronę internetową wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji związanych z wykonaniem zamówionej usługi lub czynności przez firmę:

„BIKER” ELŻBIETA OLSZEWSKA. USŁUGI TRANSPORTOWE WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH

LIPNO 33

49-130 TUŁOWICE

NIP 754-109-35-60 Tel. 77 46 06 442 / 604 419 962

która jest jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe uzyskane podczas zamawiania wykonania usługi / czynności, w trakcie jej trwania oraz po , wykorzystywane są w następujących celach:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: a) realizowania i wykonania zamówionej usługi / czynności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy / usługi zawartej z Usługobiorcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, wykonania usługi lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych, innym odbiorcom danych np. pośrednikom, organom certyfikującym, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

1. dostępu do danych osobowych, tzn. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, i w jakim zakresie,

2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe,

3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

4. usunięcia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Podanie danych osobowych, jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji usługi lub czynności.